Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā IK Kurzemes Sulu Meistars, Reģistrācijas Nr.42102043390,
adrese: Dienvidkurzemes novads, Gramzdas pagasts, Dāma, Dīķa Smēde,
LV-3487, (turpmāk saukts – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā
personas datus, ko https://sulumeistars.lv iegūst no saviem klientiem un
personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukts – “Datu
subjekts”).
1.2. Personas dati ir jebkura informācija
attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i.,
Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība,
piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana,
dzēšana vai iznīcināšana.
1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā
paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas
dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Personu identificējošu informāciju
Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot
Internetveikala vietni un e-pastu. 
2.2. Apmeklējot un izmantojot Internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Datu subjekts piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to,
lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta
nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par  Privātuma
politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot
Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.
2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par
zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie
radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.
3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:
3.1.1. Vārds, uzvārds 3.1.2. Dzimšanas datums 3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs) 3.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.). 3.1.5. Jebkuru citu informāciju, kas iesniegta Datu pārzinim vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā.
3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu
pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot
publiski pieejamos reģistrus.
3.3. Personas datu apstrādes juridiskais
pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b),
c) un f) apakšpunkts:
a) Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura
līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc
Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Datu pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
f) apstrāde ir vajadzīga Datu pārziņa vai
trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Datu
subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām
nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām
interesēm, jo īpaši, ja Datu subjekts ir bērns.
3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:
3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis
un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā
piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā; 3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas
datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs
pamats.
Izbeidzoties šajā punktā minētajiem
apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš
un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no
datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas
saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek
anonimizēti.
3.5. Lai pildītu savas saistības pret
Datu subjektu, Datu pārzinim ir tiesības nodot Datu subjekta personas
datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo
datu apstrādi Datu pārziņa uzdevumā, piemēram,
grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas Datu
pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc Datu pārzinis maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS. Pēc pieprasījuma Datu pārzinis
var nodot Datu subjekta personas datus valsts un tiesībsargājošajām
iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās
intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.
3.6. Apstrādājot un glabājot personas
datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai
nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu
iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.
4. Datu subjekta tiesības

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Datu subjektam ir tiesības:
4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to
apstrādi, kā arī pieprasīt savu personas datu kopiju elektroniskā
formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu
pārnesamība); 4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus; 4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus; 4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei; 4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai Datu pārzinis īslaicīgi pavisam pārtrauc apstrādāt visus Datu subjekta personas datus; 4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā
Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu Datu subjekts var iesniegt,
aizpildot formu klātienē _Dienvidkurzemes novads, Gramzdas pagasts,
Dāma, Dīķa Smēde, LV-3487, vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski,
rakstot uz klientu atbalsta dienesu kurzemes@sulumeistars.lv.
5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016.
gada 27. aprīlis)) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK
(Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un
Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.
5.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt
izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez
iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas
lapā https://sulumeistars.lv